Verdalselva
Verdalselva Fellesforvaltning

Miljødirektoratet stenger Verdalselva.

Fiske avsluttes midtnatt kveld 22 august.


Miljødirektoratet viser til Fylkesmannen i Trøndelags tre enkeltvedtak av 13. august 2019 (vedlagt), hvor det gis tillatelse til å fiske laks og sjøørret utover den forskriftsfestede fisketida (fram til 31. august) i Levangerelva, Steinsdalselva og Verdalselva.

Tillatelsene er gitt med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13. Etter lakse- og innlandsfiskloven § 13 kan Fylkesmannen gi individuelle tillatelser til bl.a. vitenskapelige undersøkelser og praktiske forsøk.

Selv om det i de aktuelle tillatelsene er knyttet vilkår om at det skal tas skjellprøver av all laks, og at pukkellaks og oppdrettslaks skal avlives, gir tillatelsene navngitte kontaktpersoner i tre forvaltningslag en generell adgang til å fiske laks og sjøørret i de tre vassdragene.

Fiskebestemmelsene for ordinært fiske i vassdrag er nedfelt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, og er fastsatt av Miljødirektoratet med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 33. Endringer av fiskebestemmelsene skjer gjennom endring av denne forskriften, som også åpner for at Miljødirektoratet kan gi dispensasjon etter forskriften § 5. Det vises i denne sammenheng til at fiskebestemmelsene for både Levangerelva og Verdalsvassdraget ble endret tidligere i år, etter gjennomført offentlig høring. En av endringene var å ikke åpne for sjøørretfiske i Levangerelva pga. av den dårlige bestandsutviklingen for sjøørret.

Ettersom § 13 kun gir hjemmel til å gi tillatelse til bl.a. forskningsfiske, ikke til ordinært fiske etter laks og sjøørret, har Fylkesmannen, etter Miljødirektoratets vurdering, i vedtakene gått utover den myndighet Fylkesmannen har etter lakse- og innlandsfiskloven § 13. Når Fylkesmannen har overskredet grensene for sin materielle kompetanse, foreligger det en feil ved avgjørelsens innhold. Etter Miljødirektoratets vurdering må denne feilen medføre at vedtakene må anses som ugyldige, jf. forvaltningsloven § 41. Etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c) kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak dersom vedtaket må anses som ugyldig. Klageinstansen har tilsvarende myndighet, jf. forvaltningsloven § 35 andre ledd.

Vi ber på denne bakgrunn Fylkesmannen om å omgjøre de tre aktuelle vedtakene. Videre ber vi om at dere gir oss en rask tilbakemelding på hvordan dere vil håndtere denne saken videre. Dersom dere ser behov for å ha et møte om saken, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Trond Flydal

seksjonsleder, juridisk seksjon naturmangfold

Så ut fra dette brevet og anmodning fra fiskeforvalter Anton Rikstad avsluttes fisket ved midnatt i kveld 22 August kl 00 00.

Fisket i øvre del av vassdraget ovenfor Granfossen fortsetter som vanlig ut August måned.

Minner om regelen med all fisk over 80 cm og all hunnfisk som er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Det samme gjelder gytefarget fisk og sjøørrett.

Mvh

Styret i Verdalselva Fellesforvaltning


Fiskekort Øvre Helgåa

Det har passert godt over 100 laks i Granfossen og vi anbefaler å prøve de rundt 2 mil med vald som selges på ett kort.

Døgnkort er 300,- Sesongkort 1000,-

Kontaktinfo for fiskekort:

Tore Rønning 901 06 282

Arne Olav Vollan 911 89 949

Tore Sellægg  74 07 20 58


Trekning skjellprøver 2018

06.08.19

Styret i kveld har trukket vinner av fiskestang for innlevering av skjellprøver 2018!
Vinner ble Vegard Woll
Gratulerer så mye med en LTS Nitro 12,6 fot
Mvh
Styret i Verdalselva Fellesforvaltning 


Se laksen passere

Nå kan du se video av laksen passere Granfossen. Det er ikke livestream men ett system som gjør opptak når det passerer fisk opp forbi Granfossen. Det jobbes med online lakseteller men blar du litt i opptakene så får du sånn cirka antall pr dag. På linken under velger du granfossen.

https://kart.skynordic.no/ 


Pukkellaks

13.07-19

Da har vi dessverre fått dokumentert pukkellaks i Verdalselva. Den ble tatt på Prestgården i dag 13 juli. Får du en pukkellaks skal den IKKE tilbake til elven. Avliv den og varsle oss i fellesforvaltninga enten via facebook, kontaktskjema på Verdalselva.no eller direkte til John Olav på (+47) 950 75 741. Husk skjellprøver!


Påminnelse!

Sjøøretten er fredet. Vi ser på laksebørsen at flere sjøøretter nå har blitt tatt opp og avlivet. Dette skal ikke forekomme. Er fisken for skadet til å sette ut skal den selvsagt avlives og fellesforvaltninga skal ha beskjed om dette. Anbefaler at grunnen også skrives på laksebørsen 


Fangstrapport


Husk at all fisk skal registreres. Reglene finner du her

Husk at du kan laste ned laksebørsen som en app på din android telefon eller iphone. Søk etter laksebørsen på appstore eller google play   

Har du problemer med å registrere fisk så kontakt oss.  Bruk kontaktskjema eller sms med info til (+47) 950 75 741 eller (+47) 918 16 649

Slik desinfiserer man utstyret

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis. 


Webkamera Østnes, Vuku
Kjøp fiskeravgiften på nett