Årsmelding Verdalsvassdraget 2019 

Verdalselva fellesforvaltning SA

Fin Verdalslaks fra Østnes, fisker. Esther Vogel, 8 kg Foto: Privat
Fin Verdalslaks fra Østnes, fisker. Esther Vogel, 8 kg Foto: Privat

Årsmøte

Granfosshuset onsdag 26 februar 2019 klokka 20 00

Sakliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Årsmelding

Sak 4. Invitert gjesteforeleser Patrick Gimmestad Emblem fra Elveguiden, som kommer og forteller om deres plattform som muligens er den beste for vassdrag i hele Norge.

Dette er gratis for elver, og det hadde vært et spennende salgssted for Verdalselva!

www.elveguiden.no

Sak 5. Regnskap med budsjett

Sak 6. Sak til diskusjon: Prising av fiske og fiskevald i Verdalsvassdraget. Andelsberegning, meteravgift og avgift på fangst i vassdraget. Skal vi stemme for dette eller la jordskifte ta over, koster 1600 kr pr grunneier ved jordskifte.

Sak 7. Fiskeregler gjennomgang

Sak 8. Kontingent og forvaltningsavgift

Sak 9. Norske Lakseelver og Verdalselvas fellesforvaltnings medlemskap

Sak 10. Oppsynskurs og oppfølging av lovbrudd

Sak 11. Innkommet saker

For årsmøtet 2019

Styret


Årsmelding

Sesongen 2019 hadde som de fleste elver i Norge et middels til dårlig innsig av laks til Verdalsvassdraget, problemet gjennom sesongen for elva også i år som for andre elver og landbruket ellers var den tørre ettersommeren som tørrla elva begynnelsen av august. I løpet av august var det en 10 dagers periode hvor Fellesforvaltninga som andre elver stengte elva for fiske for ikke å stresse fisken i elva unødig.

Fangstene ble totalt 1712 kg laks i 2019 mot 2049 kg i 2018

Når det gjelder sjøørreten så ser vi en positiv trend

I 2018 ble det fanget og sluppet 168 stk. med en vekt på 229,7 kg

I 2019 ble antallet 209 stk. med en vekt på 303 kg

Hvis vi ser 3 år tilbake så er det en god økning da det bare ble registrert 46 stk. og en vekt på 48 kg.

Dette henger sammen med det gode sjøørret arbeidet som gjøres i bekkene sammen med fredningen av sjøørreten de siste årene.

Antallet fisk gikk litt ned fra 560 stk. i 2017 til 521 stk. i 2018.

Det ble en liten økning i smålaks i 2019 smålaks, 116 stk. sammenlignet med 89 stk. i 2018, men færre enn i 2017 hvor det ble tatt 178 stk.

Så vi kan vel si at innsiget av de forskjellige størrelsene smålaks, mellomlaks og storlaks varierer fra år til år. Så det blir spennende å se i 2020.

Snittvekta ble på ca. 5,0 kg i 2019 mot 4,3 kg i 2018 for laks

Snittvekta sjøørret ble på 1,44 kg i 2019 sammenlignet med 1,36 kg i 2018

Av denne fangsten ble det gjenutsatt 729 kg fordelt på 162 laks av 1712 kg

Trenden med mere smålaks til vassdraget som vi håpet på for 3 år siden kom ikke i 2019.


10 kgs hunnfisk CR, fisker Hege Hallan fra Skogn
10 kgs hunnfisk CR, fisker Hege Hallan fra Skogn

Fin laks fra Verdalselva og øvre Helgåa siste dagen av sesongen 2019

Gratulerer

Foto: John Olav Oldren


Totale fangster for Verdalsvassdraget i 2019


Største laksen i Verdalsvassdraget i 2019 var på 16,0 kg, fisket på VJFF Vest Grunnan.

Fisker Trond Arild Melvold.

Gratulerer med største laksen i 2019

Sjøørreten er i fremgang i Verdalselva som i de andre elvene i Trondheimsfjorden, men vil også i 2020 være totalfredet i vassdraget og i Trondheimsfjorden på våren.  

Tabell sjøørret 2019:

Fangstene viser at det ble fisket og gjenutsatt 209 sjøørreter med en snittvekt på 1,44 kg i 2019, i forhold til 168 stk. med snitt på 1,3 kg i 2018. Dette må vi si er positivt, selv om det fortsatt er langt igjen til tidligere fangster av sjøørrett i Verdalsvassdraget.

Største sjøørrett i 2019 var på 5,4 kg og ble fisket av Rudy Ruf på Østnes og ble satt fint ut igjen.

Årsaken til mindre laks i 2019 i forhold til 2018 er mest sannsynlig naturlige svingninger med tanke på tidligere gytinger. Men det er et bra antall når det gikk opp mellom 200 og 250 lakser opp Granfossen med en stor gjennomsnittsstørrelse. Endelig tall får vi noe senere da Anders Lamberg holder på å gå igjennom disken. Så tallet kan i sesongen 2019 bli nærmere 250 lakser. I skrivende stund har vi ikke antallet og fordelingen av dette, da det tar lang tid å gjennomgå alle bilder og data.

Systemet i Granfossen for telling av fisk som vi opplevde som ustabilt ved tordenvær er blitt byttet ut med nytt system før 2019 sesongen. Dette av innvilget midler fra fiskefondet som vi søkte på til slikt nytt system. Det gjør jobben enklere, og det kan bli mulighet for å få videoer fra passeringene i Granfossen på nettet og på Verdalselva.no


Gyteregistrering for 2019 ble ikke gjennomført utenom registreringene i Granfossen, da vi ikke hadde blitt tildelt midler til det.

 • Overvåkningen har også i 2019 vært i samarbeide med Skandinavisk naturovervåkning som er ledende i Norden på slik overvåkning.

Gytebestandsmålet for hele vassdraget er som foregående år fortsatt beregnet til ca. 4000 kg hunnlaks drøyt 5,8 millioner rognkorn. Dette er minimumstall og vi har et stort område nedenfor samløpet Inna og Helgåa som ikke er registrert. Men som det ser ut, så begynner Verdalsvassdraget å nærme seg gytebestandsmålet som er satt for vassdraget.

Når det er sagt så krever Miljødirektoratet at gytebestandsmålet skal være nådd de 3 siste årene før restriksjoner i vassdrag blir justert, og at målene for gytebestand er nådd.

Når det gjelder sjøørreten i Verdalsvassdraget så har Stian Stensland flere studenter ved universitetet på Ås som vil følge opp det gode arbeidet som Lovise Vårhus gjorde i 16/17.

Brokskitbekken som kommer forbi Stiklestad skole og ned ved Bjartnes. Den har i vinter blitt steinsatt og rassikret. Et rør på ca. 120 meter blir fjernet og bekken vil bli lagt tilbake nært sitt opprinnelige løp. Dette er et stort prosjekt som NVE gjør for å rassikre. Prosjektet er kostnadsberegnet til 8-9 millioner og vil være ferdig våren/sommeren 2019.

Åpning av bekken vil skje i slutten av Mai

Et kjempeløft for sjøørretten i nedre del av Verdalsvassdraget.

I tillegg har NVE gitt løfter på midler for tiltak i bekker i kompensasjon for Ekerbekken i Vuku, som det ikke går å åpne. Dette jobbes det fortsatt med og man er i dialog med NVE, kommune og Fylkesmann om saken.

Det var i januar et møte på Verdal kommune mellom Fellesforvaltninga, VJFF, kommunen og forskere v/Stian Stensland som jobber godt for sjøørretten i Verdal.


Fiskeregler med mer for 2020:

I skrivende stund ikke fått tilbakemelding fra MD på om vi har fått godkjent følgende regler og endringer:

Styret har etter diskusjon 1 justering av fiskeregler for 2020. Disse må sendes via fylkesmannen til Miljødirektoratet.

Vi søker om full sesonglengde med samme kvoter som tidligere.

Fellesforvaltningas forslag til fiskeregler Verdalsvassdraget 2020

Sesong: 1.juni - 31 august opp til Granfossen

1. juni - 31 august ovenfor Granfossen

Fredninger: All hunnlaks fredes i august, og all laks som har begynt å få gytedrakt skal settes ut.

Kvoter:

Sjøørret er fredet hele sesongen.

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvor maks 2 laks kan være over 80 cm.

Tar man opp 2 lakser over 80 cm, så er sesongen ferdig. Hvis man tar opp laks under 80 cm først, kan fisket fortsette frem til års-kvoten på 4 lakser.

Totalkvote på totalt 400 laks, hvor 50 laks er forbeholdt ovenfor Granfossen, og 350 laks nedenfor Granfossen

Man skal også rapportere kjønn ved innrapportering av fisk i tillegg til de andre fangstopplysningene.

Skjellprøver skal leveres inn som i 2017 og 2018, premie trekkes ut blant alle innleverte skjellprøvene.

Hvis MD kommer med andre regler enn de foreslåtte, vil det bli lagt ut med fiskereglene på Verdalselva.no og i media.


1. Generelt:

Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske.

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES UNDER FISKET.

3. DESINFISERING:

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

4. FISKETIDEN:

Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 15 august i vassdraget opp til Granfossen. Ovenfor Granfossen er fisketiden 1. juni til 31. august.

5. REDSKAPSBRUK:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok, men wobbler kan likevel ha inntil tre trippelkroker. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut i August.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet. Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives.

Personlig sesongkvote pr. fisker er 4/fire laks. Hvorav 2/to kan være over 80 cm. Når 2 laks over 80 cm er fanget og avlivet skal fisket avsluttes for sesongen.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på kvoten for avlivet fisk. Fisker skal registrere all fanget fisk på laksebørsen for Verdalsvassdraget, også fisk som settes ut igjen.  

Sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 400 avlivet laks. Av disse er 50 laks forbeholdt elva ovenfor Granfossen. Når 350 laks er fanget og avlivet nedenfor Granfossen stenges fisket i denne delen av elva. Når 50 laks er avlivet ovenfor Granfossen stenges denne delen av elva.

All hunnlaks er fredet etter 1. august, og skal forsvarlig settes ut igjen.

7. REGISTRERING AV FANGST:

MERK: Det var fra sesongen 2017 ny laksebørs hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst på nettsiden www.verdalselva.no Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på Verdalelva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

8. SESONGVURDERING:

I løpet av sommeren vil sesongens lakseinnsig bli vurdert. Dette kan medføre endringer i kvoter og/eller fiskeregler. Det er ingen refusjon ved slike tilfeller. Slike bestemmelser tas av fellesforvaltningen i Verdalsvassdraget - innført etter flertallsvedtak. Fylkesmannen eller DN kan også endre reglene underveis i sesongen. Ingen refusjon.

9. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER:

Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

10. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

11. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:

Brudd på bestemmelsene fører til inndragelse av fiskekortet uten vederlag, og nytt fiskekort kan ikke kjøpes for inneværende sesong.

Alle har ved kjøp av fiskekort eller tillatelse til å fiske skal lese og signere for at de har mottatt fiskereglene og forstått de. Grunneiere og Verdal jeger og fisk er pliktig og opplyse alle sine fiskere om de gjeldende regler til enhver tid.

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-.

Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.


Ikrafttreden:Reglene trer i kraft 15. mai 2018.

12. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Vannføring finner man på NVE`s hjemmesider til enhver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss på Verdalselva.no

Maks uttak fra vassdraget 400 laks, hvorav 50 av de laksene er forbeholdt ovenfor Granfossen i tidsperioden 1 juni-31 august.

Hunnlaksen er fredet etter 1 august.

Saker som har vært oppe til diskusjon før sesongen 2019 er:

 • Forslag til fisketid og kvoter

 • Søknader om midler

 • Midtevaluering

 • Overvåking av vassdraget under sesongen

 • Gytefisktelling videreføring fra 2006 til i dag

 • Lovbrudd og oppfølging av dette.

 • Video/overvåking i granfossen, søknad på nytt utstyr.

 • Rehabiliteringsprogram for Verdalsvassdraget for de neste årene, mål gytebestandsmål satt av Vitenskapelig råd

 • Laksebørsen fra 2017, samme type som Namsen, Orkla og Gaula. Videreføres etter gode tilbakemeldinger.

 • Nye regler med felles konsekvenser som Orkla og Gaula

 • Trønderlaks, sammenslåingen av Nord og Sør Trøndelag får også følger for forvaltningen av villaksen, usikkert med tanke på søknader i fremtiden!

 • Ellers har Verdalselva fellesforvaltning deltatt i møter i fagrådet for Trondheimsfjorden, Elvene rundt Trondheimsfjorden og hos fylkesmannen.

  Styret har bestått av:

  Svein Ove Kulsli

  Tore Rønning

  Tor Berre

  John Olav Oldren

  Håkon Walberg

  Kim Solberg

  Ola Lerfald

  Mvh Styret

  Signering av årsmøteprotokoll (forslag)

  Svein Ove Kulsli Ola Lerfald

  Vuku, 04. februar 2020

  For styret: John Olav Oldren