Midtveisevalueringen

Skriv inn undertittel her

Oppdatering 10.07-2020


Fra midtnatt natt til lørdag 11 juli innføres en personlig kvote på 1 (en) laks pr. fisker resten av sesongen. Gjelder kun de som ikke har fylt kvoten fra før.Dette gjelder hele vassdraget. 

Melding fra Verdalsvassdraget fellesforvalting (VFF) og Verdal jeger- og fiskerforening (VJFF):

Publisert 03.07.2020

Årets laksesesong er godt i gang, og det er nå tid for midsesongs-evaluering som er pålagt fra myndighetene. Fra sesongstart 1. juni og frem til 3. juli er det nå tatt 262 laks (262/84) eller 1421kg, noe som gir en snittvekt på 5,4kg. Det er avlivet 178 laks i skrivende stund (3. juli kl. 09:00).

Det har vært gode oppgangsvilkår for fisken pga høy vannføring. Fiskbarheten har vært variabel med en start med meget høy vannføring og kald elv, til en overgang med klar og stor og kald elv med snøsmeltevann med lite oksygen, noe som har medført lite bitevillig fisk. Sent i juni fikk vi et regnskyll, og dette medførte at fangstene tok seg opp betraktelig med dagsfangster på 10-25 laks.

Med en slik fangstrate forstår alle at det kan bli en kort sesong!
Med tanke på at Verdalsvassdraget har en total sesongkvote på 300 laks nedstrøms Granfoss, og 20 laks avlivet laks oppstrøms Granfoss, vil de siste dagers fangster medføre at elva kan bli stengt for laksefiske nedstrøms Granfoss innen kort tid. Det meldes regn i perioden 3. juli til 8. juli, noe som etter all sannsynlighet vil føre til gode muligheter for fangst av laks.

På denne bakgrunn har Verdalselva fellesforvaltning og Verdal jeger- og fiskerforening hatt kontakt med Miljødirektoratet (MD), Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)- og Fylkesmannen i Trøndelag (FM) for å be om at Verdalsvassdraget dette året kunne få økt totalkvoten. Svaret er klartNEI! 

Dette begrunnes med at Verdalsvassdraget ligger med en vurdering fra VRL på beskatningsråd 3, det vil si at vi har en sårbar bestand som ikke tåler høyere beskatning. VFF og VJFF er uenig i dette da vi mener de siste 7 års beregninger viser at vi ligger innenfor et gytebestandsmål på minst 85% i snitt.

Det betyr at Verdalsvassdraget produserer nok laks til at et større uttak enn 300 laks er forsvarlig. Årets oppgang viser dette i all tydelighet da det rapporteres om meget god oppgang- og gode fangster allerede før man er halvveis i sesongen som er 1. juni til 15.august. Videre har vi gjennomlokal forvalting de senere år vist at vi tar ansvar for laksen gjennom at det vi har god fangstrapportering, meget strenge kvoter, liten sesongkvote, hunfiskfredning, fossefredningssoner, stenging ved liten vannføring, god oppfølging på desinfisering for å unngå fiskesykdommer mm..

VFF og VJFF jobber i disse dager med en høringsuttalelse for å gi innspill til myndighetenes regelverk for neste 5 års periode. (2021-2025). For å gi et reelt og godt kunnskapsgrunnlag for VRL og myndighetenes vurderinger er vi avhengige av å kunne vise at Verdalsvassdraget har nok gytelaks tilbake i elva etter endt sesong. I Verdalsvassdraget gjøres dette ved å vise til fisketelleren i

Granfossen (antall fisk registrert gjennom trappa), gytefisktellinger(dykking), fangststatistikker og annen relevant informasjon fra elva.

Selv om vi alle ser at det er mye fisk på elva i år får vi altså ikke gjort noe med årets sesongkvote, og dermed kommer vi opp i et dilemma. Skal vi bare kjøre på med årets regelverk som tilsier at hver fisker kan ta 2 laks under 65 cm og 2 valgfrie, og dermed risikere at elva blir stengt i midten av juli, eller skal vi varsle nå om at det vil bli satt inn tiltak for at sesongen kan bli lengst mulig slik at flest mulig skal få muligheten til å få en laks?

Det er Verdalselvas fellesforvaltning (VFF) som har det lokale forvaltningsansvaret for elva. Vff har invitert inn Verdal jeger- og fiskerforening ved elveutvalget i midtsesongevalueringen.

VJFF og VFF har gjennom interne prosesser og i fellesskap kommet frem til at vi i midtveisevalueringen nå innfører følgende tiltak gjeldende for resten av sesongen:

Fra dagen etter det er tatt opp (avlivet) 250 laks i Verdalsvassdraget nedstrøms Granfoss innføres en personlig kvote på 1 (en) laks pr. fisker resten av sesongen. Gjelder kun de som ikke har fylt kvoten fra før. Fra 15. juli innføres også tvunget fang og slipp (hvis mulig) på all hunfisk. Må man avlive fisken regnes den på kvoten, og fisket må avsluttes for sesongen. Vi vet ikke om vi vilpassere 250 avlivet fisk, så inntil videre gjelder dagens kvotebestemmelser. 

Det oppfordres på det sterkeste at alle viser måtehold, og gjerne praktisere fang og slipp hvis mulig. Alt dette for at flest mulig skal få mulighet til å få laks, og at alle som har kjøpt fiskekort (fiske) skal få mulighet til å fiske ut over i juli og kanskje august. Når sesongkvoten på 300 laks er nådd stoppes alt fiske nedstrøms Granfoss.

Vjff og VFF ser at en slik bestemmelse kan medføre at flere vil gjøre hva de kan for å fange mest mulig innenfor personlig kvote før grensen på 250 laks er nådd. Vi ber innstendig om at alle viser måtehold, og med det gir alle muligheten til å få seg en laks i Verdalsvassdraget denne sesongen.

Husk at alle ikke har hatt muligheter for fiske før sent på sesongen, og vi ønsker å gi alle muligheten til denne fritidsaktiviteten som vi alle er så glad i.

Eventuelt innføring av tiltaket vil bli annonsert i alle våre sosiale medier, og vi ber fiskere om hjelp til å spre informasjonen.

Mvh


Verdalsvassdragets fellesforvalting John Olav Olderen, leder. 

Verdal jeger- og fiskerforening, elveutvalget John Olav Larsen, leder.