Nyheter

2021

Sjøørret fredet i hele Trøndelag


Sjøørreten nå er fredet i hele Trøndelag fylke. Fredningstiden er fra 1.mars til 31.mai. Det er forbudt å fiske etter sjøørret i denne perioden og all bifangst av sjøørret skal settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig.

Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.

Vi oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og igjenutsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.

Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 31. mai må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig.


2020

26.09.2020

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Vegard Ambjørndalen har fått fisketillatelse til å utføre overvåkningsfiske I Verdalselva og i 34 andre vassdrag i Trøndelag. Dette er pga betydelig mengde rømt fisk fra flere oppdrettsmærder. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk, § 13 og gjelder fra 15 september til 15.november.

Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i elvene om høsten gir viktig informasjon om innslaget av rømt fisk i gytebestandene. Undersøkelser av andel rømt oppdrettslaks er svært viktige for å sikre våre fremtidige bestander av villaks og vil bli benyttet av Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks.

Den formelle tillatelsen til å gjennomføre prøvefisket har blitt gitt av Miljødirektoratet. NINA står ansvarlig for undersøkelsen, men det er lokale kontaktpersoner/organisasjoner som koordinerer høstfisket i hver elv.

I de neste dagene/ukene vil det være fiskere som driver med overvåkningsfiske i Verdalselva. Dette vil skje i strekningen fra Grunnfoss og ned til utløpet.

Kontaktpersoner for Verdalselva er:

John Olav Oldren, Verdalselva Fellesforvaltning

950 75 741

John Olav Larsen, Verdal JFF

91765298.


Statusrapport pr 02.08 KL 10:00

Pr 1 august ved midnatt hadde vi 15 lakser igjen på årskvoten nedenfor Granfossen.

Nå pr 02.08 kl 10 er det 12 lakser igjen som kan avlives før elva stenger. Vi oppfordrer til å kjøre C/R når mulig.

Det slik at vi kan få lengre sesong og ikke minst at vi har mulighet til å overvåke elva ved å ha fiskere på plass så lenge som mulig. (Overvåkning oppdrett, redd skin disease, skadet laks)

Når nr 15 er tatt opp stenges elva nedefor granfossen umiddelbart. Det vil bli annonsert på facebook og hjemmesiden. Vi anbefaler å følge med på børsen slik at dere selv har kontroll på antall fisk som gjenstår. Husk at hunnfisken er fredet!19.07.2020 12:30

Endring av fiskeregler etter evalueringsmøter i Helgåa elveierlag og Verdalselva Fellesforvaltning, og innspill fra VJFF og fiskere.

Etter flere innspill har Helgåa elveierlag og Verdalselva fellesforvaltning den 18.07.2020 hatt flere møter for å diskutere muligheter for endringer av nåværende regler fattet den 11.07.2020 og videreført med endring den 17.07.2020

Det er ingen enkel oppgave og tilfredsstille alle ønsker som kommer inn, men vi føler i fellesskap at vi har kommet til en god løsning for resten av denne sesongen.

Vi har i fellesskap og i samråd med VJFF elveutvalget kommet frem til følgende løsning som vil gjelde fra og med nå og til sesongslutt. (VJFF er ikke enig i CR og at ikke alle som egentlig har 1 laks igjen på kvoten ikke får fiske).

Helgåa elveierlag og Verdalselva Fellesforvaltnings styrene har ikke kunne tatt hensyn til alle ønsker.

Fra Norske Lakseelver:

«I vassdrag hvor laksestammen er truet, men hvor sjøørretstammen er tallrik, pålegger fiskereglene gjenutsetting av villaks, mens sjøørret kan beholdes - eller omvendt. Fisk som har åpenbare kjennetegn på at de er rømt oppdrettsfisk er alltid uønsket i vassdrag, og skal avlives uansett. Hovedmålet med gjenutsetting er å unngå beskatning av spesielt sårbare eller verdifulle individer, for derigjennom å gjøre bestandene mer robuste.»

Det står igjen 25 lakser på kvoten nedenfor Granfossen, av disse flyttes 10 opp ovenfor Granfossen slik at det blir en større makskvote der oppe fra nå. Totalt 30 laks kvote ovenfor Granfossen.

Helgåa elveierlag har den 18.07.2020 vedtatt å åpne for fiskekortsalg ovenfor Granfossen for de som ikke har fylt kvoten og eventuelt nye fiskere i Verdalsvassdraget. (Se forklaring på kvoter og hvem som får fortsette å fiske litt lengre ned i dokumentet) Fiskeregler blir som nedenfor Granfossen

Kvoter:

Grunneiere 2 lakser

Andre 1 laks

Kortpriser:

-Døgnkort kr 500,-

-Ukeskort kr 2000,-

-Junior opp til 18 år halv pris

Når det er avlivet 30 laks vil fisket i Øvre Helgåa bli avsluttet for sesongen.

Styret i Helgåa Elveeierlag

Ellers for fisket nedenfor Granfossen:

Etter møtene i dag da det ble besluttet å flytte 10 laks av de 25 som var igjen på kvoten nedenfor, er det da 15 laks igjen for resten av sesongen.

Gjeldende regler fra 17.07.2020 gjelder videre.

Fang og slipp i juli gjelder nedenfor Granfossen.

Hvis laks må tas opp skal den innleveres til Fellesforvaltninga.

Fra 1 august kan 15 lakser tas opp, men det henstilles til å tenke på de som ikke har fått laks, så har du fått laks bør du sette ut slik at andre også kan få en laks.

Når det er avlivet 15 laks nedenfor Granfossen i august avsluttes sesongen i nedre del av vassdraget, hvis det står igjen fisk på totalkvoten den 15. august blir den ført over til kvoten ovenfor Granfossen som avslutter sesongen 31. august.

Hvem kan fiske og ikke fiske etter dagens møter?

Kvoten på 1 laks gjelder for hele vassdraget, det er ingen ny kvote ovenfor Granfossen.

Og det gjelder fisk tatt opp, fisk gjenutsatt tidligere i sesongen teller ikke på kvoten.

FÅR FISKE:

De som har tatt 1 stor og 1 liten får fiske etter 1 laks

De som har tatt 1 liten får fiske etter 1 laks

De som har tatt 1 stor får fiske etter 1 laks

FÅR IKKE FISKE MER DENNE SESONGEN:

De som har tatt 2 store er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

De som har tatt 2 store og 1 liten er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

De som har tatt 2 små og 1 stor er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

Hulaks er fredet og skal settes tilbake, hvis hulaks tas opp skal den leveres inn til Fellesforvaltninga.

Gytefarget laks og sjøørrett skal også settes tilbake, hvis det må tas opp slik fisk skal den også leveres inn til Fellesforvaltninga

NÅR SKAL FISK TAS OPP?

FISK SOM ER SKADD AV FISKEREDSKAP OG BLØR SKAL TAS OPP

ANNEN SKADD FISK ELLER SYK FISK SKAL TAS OPP

ALL SLIK FISK SKAL INNLEVERES TIL FELLESFORVALTNINGA

Med vennlig hilsen

Helgåa Elveierlag og Verdalselva Fellesforvaltning


Elva åpner igjen

Gjenåpning av fiske fredag 17 juli kl 18 00

Publisert 17.07.2020 12:50


Verdalselva Fellesforvaltnings styre har gått gjennom laksebørsen og funnet dobbelt, trippel og flere gangs registreringer av samme fisk.

Dette har skjedd pga. av problemer med appen som ble omgjort av laksebørsen før sesongstarten nå i år.

I tillegg er det innlevert fisk med store skader og/eller tegn på sykdom, samt oppdrettsfisk. De fiskene ble tidlig vedtatt innlevert og skal ikke regnes på kvoten. Totalt har vi kommet frem til at det er igjen 26 laks igjen på kvoten.

Det er registrert 301 laks opptatt, så 25 laks kan fiskes i resten av sesongen. Styret har enstemmig vedtatt gjenåpning av fiske fredag 17 juli kl 18 00. Vi presiserer at dette er fiske nedenfor Granfossen.

Fiskeregler for gjenværende sesong:

Det skal praktiseres fang og slipp (CR) i juli måned. Uttak av fisk kan gjenopptaes 1 august, men det oppfordres til gjenutsetting også i august.

Kvote pr. fisker er fortsatt 1 laks og når den er tatt opp er fisket ferdig for i år. Fiskere som har fyllt kvoten i år får ikke gjenoppta fiske. Dette gjelder også fiskere som fylte kvoten etter den nye regelen fra og med 11.07.2020. Hunnfisk er fredet.

Gjenutsetting av laksefisk

Begrunnelse for endring i reglene:

Det er viktig med full sesonglengde med tanke på oppsyn og overvåkning. I tillegg er laksefiske næring for flere gårder i Verdal, så åpen elv er en selvfølge for å kunne drive næring og ha rekreasjon for kommunens innbyggere.

Styret i Verdalselva fellesforvaltning ser allerede på endringer for reglene og sesonglengde, kvote pr. måned og årskvote for neste femårsperiode. Fellesforvaltninga mottar gjerne innspill fra dere fiskere på hvordan dette kan løses best mulig for alle parter.

Forslag kan sendes eller skrives inn på Verdalselva.no I mellomtiden jobber VJFF og Verdalselva fellesforvaltning opp mot Fylkesmann, direktorat og VRL for å øke makskvoten for Verdalsvassdraget.

Høringsfrist vi har her er 6 september, og vi vil ha møter med det offentlige før vår felles høtingsuttalelse blir sendt inn.

Overvåkning og gyteregistrering nå i 2020:

Det nye videosystemet i Granfossen teller og registrerer all fisk som går opp der. Drivtelling i deler av vassdraget vil bli gjennomført av skandinavisk naturovervåkning. Ungfiskregistrering i store deler av vassdraget blir i høst også gjennomført av fiskebiolog Berger. I tillegg jobbes det videre med sjøørrettbekker i hele vassdraget. Alle disse tiltakene er viktige for dokumentasjon opp mot myndighetene for neste femårsperiode når det gjelder kvoter og regler i verdalsvassdraget. Mvh Styret Verdalselva Fellesforvaltning 


Stopp i fiske

Verdalsvassdraget stenges midlertidig for fiske fra nå! 14:00 15.07.2020.

Styret i Verdalselva Fellesforvaltning skal evaluere og gå gjennom laksebørsen i slutten av uka, og kommer tilbake med mer info om eventuell forlengelse av sesongen.

MVH Styret Verdalselva Fellesforvaltning.


Styrevedtak fra Øvre Helgåa 15.07.2020

Styret i Helgåa elveeierlag har i dag 15 juli bestemt at det IKKE vil bli solgt fiskekort i Øvre Helgåa (ovenfor Granfossen) etter at vassdraget blir stengt nedenfor Granfossen.

MVH Styret i Helgåa Elveeierlag


10.07.2020

Fra midtnatt natt til lørdag 11 juli innføres en personlig kvote på 1 (en) laks pr. fisker resten av sesongen. Gjelder kun de som ikke har fylt kvoten fra før. Dette gjelder hele vassdraget. Dette ble bestemt under midtveisevalueringen tidligere denne måneden. Under finner du mer informasjon.06.07.2020

Til opplysning!

Oppsynet i Verdalselva har de 2 siste ukene kontrollert mange fiskere i Verdalselva.
De aller fleste har alt i orden, men det er avdekket et par tre tilfeller med ikke godkjent desinfisering/fiskekort og fisketrygdavgiften.
Gebyr på 3000 kr er gitt ved disse tre tilfellene hvor desinfisering mangler.
Kvotebrudd og grove tilfeller som f.eks. fiske i laksetrapp/foss gies gebyr på 6000 kr og 2 års utestenging fra vassdraget.
Fisketrygden blir man ved slike tilfeller oppfordret til å betale på stedet.
Mangel av fiskekort blir fulgt opp av grunneier eller VJFF.
Forvaltninga vil oppfordre alle til å sette seg inn i reglene for Verdalselva før man starter fiske, det er fiskers plikt.
Skitt fiske


Verdalselva fellesforvaltning


03.07.2020

VJFF og VFF har gjennom interne prosesser og i fellesskap kommet frem til at vi i midtveisevalueringen nå innfører følgende tiltak gjeldende for resten av sesongen:

Fra dagen etter det er tatt opp (avlivet) 250 laks i Verdalsvassdraget nedstrøms Granfoss innføres en personlig kvote på 1 (en) laks pr. fisker resten av sesongen. Gjelder kun de som ikke har fylt kvoten fra før.

Fra 15. juli innføres også tvunget fang og slipp (hvis mulig) på all hunfisk. Må man avlive fisken regnes den på kvoten, og fisket må avsluttes for sesongen. Vi vet ikke om vi vil passere 250 avlivet fisk, så inntil videre gjelder dagens kvotebestemmelser. Det oppfordres på det sterkeste at alle viser måtehold, og gjerne praktisere fang og slipp hvis mulig. Alt dette for at flestmulig skal få mulighet til å få laks, og at alle som har kjøpt fiskekort (fiske) skal få mulighet til å fiske ut over i juli og kanskje august. Når sesongkvoten på 300 laks er nådd stoppes alt fiske nedstrøms Granfoss.

Last ned hele meldingen ved å klikke på linken under16.06.2020

Ny skjellpose postkasse

Ny skjellpose postkasse på sørsia av elva ved riksveg 72 Rossvollvegen ved vjff soneskilt 3 


10.06.2020

Fiskeoppsyn

Verdalselva Fellesforvaltning har for 2020 fått støtte fra Fylkesmannen til oppsyn for hele vassdraget. Joachim Persgård og Thomas Taksdal har blitt ansatt og skal gå oppsyn hele vassdraget på alle vald.

Mvh Styret Verdalselva Fellesforvaltning VJFF: 

Den 26/5 kl. 19:00 blir det arrangert demokveld med LTS Flyfishing på Hynne valdet i regi av Elveutvalget VJFF !

Velkommen til å teste fluefiske og nytt utstyr! 

Sjekk ut VJFF sin facebookside


Desinfiseringsdag

Fra VJFF sin facebookside

Hei alle lakseentusiaster!
I år, som flere år tidligere har vi lagt opp til en desinfiseringsdag ved Landfaldhytta!
Ta turen mellom kl. 12:00 og 18:00 lørdag 30/5. Da får du desinfisert fiskeutstyr, vadere mm i Virkon S! Dette for å sikre at vi ikke tar med oss smitte inn i Verdalsvassdraget.
50.- for første gangs desinfisering, og utskriving av desinfiseringsbevis som du må ha for at fiske skal være tillatt.
Vi minner også om fisketrygdavgift som må være betalt for å kunne fiske etter laks.
Vi selger fiskekort til samme priser som i fjor, og gir deg ellers informasjon om sesongen. Det blir ikke avholdt ordinært medlemsmøte denne sesongen grunnet pandemien.

Møte opp: Lørdag 30/5 mellom kl. 12:00 og 18:00.
Vi tar Vipps!
Spre gjerne budskapet videre til dine kjente!
Mvh
Elveutvalget VJFF
PS! Vi har budd oss på smittevern både for oss selv og besøkende!12.12.2019

Trekning skjellprøver 2019

Sindre Sandhaug fra Levanger uttrekt på styresmøte tirsdag kveld som vinner av ny LTS Slingshot 3 :)
Verdalselva Fellesforvaltning gratulerer 2019


20/8-2019

Miljødirektoratet stenger Verdalselva.


Fiske avsluttes midtnatt kveld 22 august.

Miljødirektoratet viser til Fylkesmannen i Trøndelags tre enkeltvedtak av 13. august 2019 (vedlagt), hvor det gis tillatelse til å fiske laks og sjøørret utover den forskriftsfestede fisketida (fram til 31. august) i Levangerelva, Steinsdalselva og Verdalselva.

Tillatelsene er gitt med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13. Etter lakse- og innlandsfiskloven § 13 kan Fylkesmannen gi individuelle tillatelser til bl.a. vitenskapelige undersøkelser og praktiske forsøk.

Selv om det i de aktuelle tillatelsene er knyttet vilkår om at det skal tas skjellprøver av all laks, og at pukkellaks og oppdrettslaks skal avlives, gir tillatelsene navngitte kontaktpersoner i tre forvaltningslag en generell adgang til å fiske laks og sjøørret i de tre vassdragene.

Fiskebestemmelsene for ordinært fiske i vassdrag er nedfelt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, og er fastsatt av Miljødirektoratet med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 33. Endringer av fiskebestemmelsene skjer gjennom endring av denne forskriften, som også åpner for at Miljødirektoratet kan gi dispensasjon etter forskriften § 5. Det vises i denne sammenheng til at fiskebestemmelsene for både Levangerelva og Verdalsvassdraget ble endret tidligere i år, etter gjennomført offentlig høring. En av endringene var å ikke åpne for sjøørretfiske i Levangerelva pga. av den dårlige bestandsutviklingen for sjøørret.

Ettersom § 13 kun gir hjemmel til å gi tillatelse til bl.a. forskningsfiske, ikke til ordinært fiske etter laks og sjøørret, har Fylkesmannen, etter Miljødirektoratets vurdering, i vedtakene gått utover den myndighet Fylkesmannen har etter lakse- og innlandsfiskloven § 13. Når Fylkesmannen har overskredet grensene for sin materielle kompetanse, foreligger det en feil ved avgjørelsens innhold. Etter Miljødirektoratets vurdering må denne feilen medføre at vedtakene må anses som ugyldige, jf. forvaltningsloven § 41. Etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c) kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak dersom vedtaket må anses som ugyldig. Klageinstansen har tilsvarende myndighet, jf. forvaltningsloven § 35 andre ledd.

Vi ber på denne bakgrunn Fylkesmannen om å omgjøre de tre aktuelle vedtakene. Videre ber vi om at dere gir oss en rask tilbakemelding på hvordan dere vil håndtere denne saken videre. Dersom dere ser behov for å ha et møte om saken, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Trond Flydal

seksjonsleder, juridisk seksjon naturmangfold

Så ut fra dette brevet og anmodning fra fiskeforvalter Anton Rikstad avsluttes fisket ved midnatt i kveld 22 August kl 00 00.

Fisket i øvre del av vassdraget ovenfor Granfossen fortsetter som vanlig ut August måned.

Minner om regelen med all fisk over 80 cm og all hunnfisk som er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Det samme gjelder gytefarget fisk og sjøørrett.

Mvh

Styret i Verdalselva Fellesforvaltning


08.08-19

Verdalselva fremdeles stengt, men..

Verdalselva åpner for fiske når Grunnfossen når 20 kubikkmeter. Skulle vannføringen ved Grunnfossen gå under 10kb igjen så stenges elva for fiske igjen øyeblikkelig. Fellesforvaltninga har også søkt om forlengelse av fiske etter 15 August, og vil få svar på søknaden i neste uke. Det blir gitt beskjed når svar foreligger. 

Reglene er frem til 15.08 de samme som før, husk hunnfiskfredning!!

Mvh Styret Verdalselva Fellesforvaltning 


Trekning skjellprøver 2018

06.08.19

Styret i kveld har trukket vinner av fiskestang for innlevering av skjellprøver 2018!
Vinner ble Vegard Woll
Gratulerer så mye med en LTS Nitro 12,6 fot
Mvh
Styret i Verdalselva Fellesforvaltning 


Stengt for fiske

Verdalselva Fellesforvaltning har bestemt at Verdalsvassdraget stenges for fiske fra 26 juli kl 12:00. Det på grunn av liten vannføring og høye tempraturer.

The river closed until further notice. 

Pukkellaks

13.07-19

Da har vi dessverre fått dokumentert pukkellaks i Verdalselva. Den ble tatt på Prestgården i dag 13 juli. Får du en pukkellaks skal den IKKE tilbake til elven. Avliv den og varsle oss i fellesforvaltninga enten via facebook, kontaktskjema på Verdalselva.no eller direkte til John Olav på (+47) 950 75 741. Husk skjellprøver!


VJFF Arrangerer

23.05.19

Tradisjon tro, så arrangerer VJFF en dag med desinfisering av utstyr og salg av fiskekort for årets lakseseong i Verdalselva. Det skjer på Landfald 25 mai kl 11-17. Ta turen innom for klargjøring til sesongen og en sosial lakseprat. Vi serverer Kaffe.Verdalselva fellesforvaltning SA Årsmelding 2018

publisert: april 2019


2018


DUGNAD FOR SJØØRRETBEKKENE 20.august- 27.august 2018

DUGNAD FOR SJØØRRETBEKKENE 20.august- 27.august.
Bli med på elfiske og merking av fisk.
Dugnadshjelp ønskes!
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) starter elfiske og merking av ungfisk i Verdalsbekkene tirsdag 21.8, og holder på til vi blir ferdige. (ca 6-8 dager).

Les mer her 

Granfossen i juni 2018

Oppgangen ved laksetrappa i Granfossen har vært god i Juni. Allerede i juni måned er det blitt registrert 35 lakser som har passert telleren. Det har også gått en del fisk den første uken i juli.

For fiskekort i øvre Helgåa kontakt:

Tore Rønning - 90 10 62 82

Arne Olav Vollan - 918 29 850

Tore Sellægg - 74 07 20 585. August 2018

Verdalselva åpner for fiske igjen når det passerer 10 kubikk i Grunnfossen.
Elva har steget litt i dag og det regner fremdeles så kanskje allerede i morgen kan vi fiske igjen. Vi varsler på facebook og på vår hjemmeside.
Vanlige regler gjelder så videre.

Her er link til vannføring i Grunnfossen.

Reglene for 2018

27.Juli 2018

Verdalselva stenges for fiske inntil elva får en akseptabel vannstand og lavere temperatur. Dette er enstemmig vedtatt i styret ikveld.

Ikrafttredelse midnatt 28.07

The river is closed for fishing until further notice

Her ser du oppdatert vannføring

Innherred: Har du observert syk eller død fisk?

Har du observert syk eller død fisk? Varsle mattilsynet her


Skjellprøver


- All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald og avkjøringen til Stiklestad camping. Det trekkes en LTS fluestang i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesong

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.
- Fisk som ikke kan taes opp, men er for skadd til å settes ut SKAL leveres til Verdalsvassdragets fellesforvaltning. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
- Slik fisk tilhører Verdalsvassdragets fellesforvaltning.
Brudd på dette kvalifiserer til gebyr på 500 kr
Ved slike tilfeller kontakt: Tor 95121341 John Olav 95075741

2017


Flom 2017

21.06 18:00 - Elva er på vei ned og klarner fort nå. Ved kl 15 under 300 [m³/s]. Halvparten av den høyeste vannføringen i natt. Fiskere var å se ved elva allerede ved lunsjtider.

21.06 07:00: Elven vippet på 600 [m³/s] i natt. Regnbygene har roet seg og elven er mest trolig på vei ned

20.06: Elva har steget raskt i ettermiddag.
Kl 19 ble det registrert over 280 [m³/s]. Elva vil stige mer løpet av natten. 

20.5 kg

20.06.2017 : Laks på 20.5 kg tatt av Erling Jermstad fra Markabygda på Kommunevaldet Holmsenget (VJFF). Vi gratulerer!  Les mer her T-A (krever abbonement)

Nye Regler 2017: 

Forbudt å fiske med mark ovenfor Grunnfossen fra 1 juli når hufiskfredningen trer i kraft. Kun sluk, spinner og flue er da tillatt

- All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald og avkjøringen til Stiklestad camping. Det trekkes en LTS fluestang i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesongslutt.
Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.
- Fisk som ikke kan taes opp, men er for skadd til å settes ut SKAL leveres til Verdalsvassdragets fellesforvaltning. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
- Slik fisk tilhører Verdalsvassdragets fellesforvaltning.
Brudd på dette kvalifiserer til gebyr på 500 kr
Ved slike tilfeller kontakt: Tor 95121341 John Olav 95075741